Patricia Akkermans

Praktijk natuurgeneeskunde - Nijmegen


Jouw PRIVACY

Voor een goede behandeling of coaching is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut of begeleidend coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw  dossier bevat aantekeningen over je hulpvraag en gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Dit dossier is een schriftelijk document dat ik bewaar in een afgesloten ladenkast. Je kunt dit dossier desgewenst altijd inzien.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Of in het geval van een coachtraject bij bijvoorbeeld een werkgever.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

 

Als je therapeut en coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Daarvan stel ik je vooraf op de hoogte.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’
 • de kosten van het consult

 

Toestemming

Tijdens de intake wordt dit privacy document besproken en getekend.

Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van dit privacy document en dat ik akkoord ga met het vastleggen en het gebruik van mijn gegevens zoals hierboven omschreven.

Datum:                                  Naam:

Handtekening: